Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnih storitev Net Art d.o.o.

Splošne določbe
1. člen

Storitve Net Art d.o.o. obsegajo vse storitve, ki se ponujajo v okviru podjetja Net Art d.o.o. in so predstavljene na spletni strani netart.si, še posebej:

(v nadaljevanju Storitve)

Ponudnik storitev je podjetje NET ART D.O.O., OBLIKOVANJE IN MULTIMEDIJSKE PREDSTAVITVE, Brilejeva ulica 6, 1000 Ljubljana z davčno številko 92366490

(v nadaljevanju Ponudnik)

Naročnik storitev Net Art d.o.o. je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je preko spletnih strani ali kakšne drug pisni način naročila storitve ponudnika

(v nadaljevanju Naročnik).

Uporabnik storitev Net Art d.o.o. je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve Net Art d.o.o..

(v nadaljevanju Uporabnik)

Stranka Net Art d.o.o. je vsak Naročnik ali Uporabnik storitev Net Art d.o.o.

(v nadaljevanju Stranka)

Splošna določila
2. člen

Storitve Net Art d.o.o. opredeljujejo naslednji, za vse Stranke zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev Net Art d.o.o. (v nadaljevanju Splošni pogoji).

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljanim naročilom storitev preko spletnih strani Net Art d.o.o. naravo pogodbe, sklenjene med Ponudnikom in Naročnikom. V kolikor Ponudnik in Naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo posamezna določila te pogodbe prednost pred določili Splošnih pogojev.

Za vsa določila, ki niso urejena s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potrošnikov.

3. člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in Naročnik spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

4. člen

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe določil Splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se šteje objava na straneh www.netart.si , če v 15 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

Cene in komercialni pogoji
5. člen

Vse cene na spletnih straneh Ponudnika so v eurih (€) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost, razen v primerih, ko je določeno drugače. V kolikor določena specifična storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo lahko naročnik dobi po pisnem zahtevku naročnika ali na sedežu podjetja Ponudnika.

6. člen

Naročnina na Net Art d.o.o. storitve se obračunava za tekoče obračunsko obdobje po vsakokrat veljavnem ceniku. Cenik storitev je objavljen na spletnih straneh Net Art d.o.o. in se lahko za prihodnje obračunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh.

7. člen

Naročnik se obvezuje, da bo Ponudniku plačeval storitve v roku 15 dni od izstavitve računa. V primeru neplačila po dvajsetih 20 dneh ima Ponudnik pravico Naročniku, po predhodnem obvestilu, takoj prekiniti dobavo vseh storitev. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za dejansko nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

Trajanje in razveza naročniške pogodbe
8. člen

Za naročilo storitev velja kakršnokoli naročilo, ki jo Naročnik posreduje Ponudniku v pisni ali elektronski obliki. V primeru, da Naročnik ne zahteva povratnega sporočila o predvideni ceni storitve, se smatra, da je seznanjen s tekočim cenikom storitev Ponudnika.

9. člen

Za odpoved pogodbe med pogodbenimi strankama velja 3 mesečni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta Pogodbo, če katerakoli stran grobo krši določila te pogodbe.

10. člen

Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve pogodbe poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe. če se Naročnik v primeru predplačila odloči predčasno prekiniti pogodbo, ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska.

11. člen

Uporabnik lahko odjavi storitve gostovanja najkasneje do 15. dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja za naslednje. Prekinitev naročniškega razmerja lahko Naročnik poda le v pisni obliki z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe. Naročnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve storitve poravnal vse obveznosti.

Konkurenca in varovanje podatkov
12. člen

Ponudnik in Naročnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj še dve (2) leti po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja. Ponudnik se zavezuje, da podatke Naročnika in ne bo posredoval tretjim osebam, razen ob izrecnem pisnem dovoljenju Naročnika.

Tehnična podpora strankam
13. člen

Strankam je ob delavnikih med 8.00 in 17.00 uro na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte kontakt@netart.si .

14. člen

Naročnik z opravljenim naročilom Storitev dovoli Ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in spletnih anketnih vprašalnikov, ki so neposredno povezani s storitvami Net Art d.o.o., na E-pošto Naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja. Naročnik lahko s pisno željo kadarkoli zavrne prejemanje teh obvestil. Zavrnitev se izvede preko pisnega obvestila Ponudniku.

Pravice in obveznosti ponudnika storitev
15. člen

Storitve Ponudnika so odvisne od splošnega delovanja slovenskega internetnega omrežja. Na strani strežnikov Net Art d.o.o. in njihove priključitve v internet bo Ponudnik storitev naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

16. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajalal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika in s tem izpad delovanja storitev najmanjša. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 3 ur, bo Naročnik obveščen preko elektronske pošte.

Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke. Med te spadajo popravki, čigar zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih ponudnika.

17. člen

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika.

Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika.

18. člen

V primeru kakršnegakoli dejanja Naročnika ali Uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega kršenja Splošnih pogojev, ima Ponudnik pravico Uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo Naročnik s tem posegom lahko utrpel.

19. člen

Od Naročnika lahko Ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za Ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasno ukinitev paketa.

Odgovornost za škodo ponudnika
20. člen

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Ponudnik se zavezuje, da bo izdeloval varnostne kopije podatkov, vendar ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube. Na zahtevo naročnika, lahko delovne podatke iz podatkovne baze se varnostno prenese k tretjim osebam, pod pogoji Ponudnika.

Ponudnik zanika vsakršno odgovornost za škodo, povzročeno pri uporabi storitev zaradi naslednjih in drugih vsebinsko podobnih razlogov:

Naročnik se strinja, da ponudnika, njegovih strank, zaposlenih ter poslovnih partnerjev ne bo terjal ali od njih zahteval odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev, ter kakršno koli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami.

Pravice in obveznosti naročnika
21. člen

Naročnik je dolžan reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema. V primeru nezadovoljstva z delovanjem ali oblikovanjem strani mora naročnik o tem pisno ali elektronsko obvestiti ponudnika najkasneje v osmih dneh od izdanega končnega računa za spletno rešitev.

22. člen

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje Uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje Uporabnike.

Naročnik mora upoštevati splošne pogoje Ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

23. člen

Naročniško razmerje se lahko prenese na tretjo osebo v naslednjih primerih:

naročnik, ki je fizična oseba, lahko prenese naročniško razmerje na člana družine ali drugo osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu

če naročnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik naročnika

če naročnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine oziroma skupnega gospodinjstva oziroma na njegovega zakonitega dediča.

O teh dogodkih mora biti ponudnik obveščen v roku 15-dni po spremembi.

Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami.

Zloraba strežnika
24. člen

Pridržujemo si pravico, da odstranimo kakršnokoli vsebino, ki je v nasprotju s pogoji poslovanja, iz vašega računa brez predhodnega obvestila. Ne dovoljujemo hekerskih strani, strani za odrasle in nobenih mp3 datotek, shareware/freeware in ostalih programov ter strani pod točko 11.
Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo:

 1. Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežnika (branje, pisanje in izvajanje izven domačega direktorija).
 2. Prekomerno izkoriščanje sistemskih zmogljivosti, vključujoč moč procesorja in spomina. Nezaželeni so večji forumi na tekstovni osnovi, ki ne podpirajo mySQL baze, obsežne mailing liste (obvezna uporaba funkcije, ki omogoča interval med pošiljanjem), in vseh skript v točki 11. Pridržujemo si pravico, da odstranimo programe, ki uporabljajo preveč sistemskih zmogljivosti.
 3. Pri delu s crontabi (omogočajo izvajanje funkcij ob določenem času) je prepovedano prepogosto izvajanje funkcij.
 4. Prekomerno pošiljanje elektronske pošte.
 5. Pošiljanje elektronske pošte na naključne naslove (spam).
 6. Uporaba strežnika v zlonamerne namene.
 7. Kršenje avtorskih pravic (gostovanje datotek).
 8. V kolikor uporabljate večje število MySQL baz, ftp, mailing list, itd., kot je določeno za posamezen paket.
 9. Nadaljnja prodaja delov zakupljenega prostora brez predhodnega dogovora.
 10. Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 7 dni od nastanka.
 11. Nedovoljena uporaba skript/programov na naših strežnikih (za odobritev nam pišite na email): UltimateBBS, IkonBoard, vse verzije YABB foruma, Proxy skripte, IRC chat skripte, Anonymizer, Chat rooms, phpShell in podobne skripte za zagon komandne vrstice, FormMail, Webmail modul za PHPNuke,phpBB2 Plus (http://www.phpbb2.de/),Phpsitemapng, torrent tracker sistemi
 12. Uporabnik sam odgovarja za rezervne kopije svojih podatkov na strežniku, kljub temu da ponudnik izvaja dnevne kopije. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo kateregakoli uporabniškega podatka.
 13. V primeru da uporabnik porablja več kot 30% sistemskih zmogljivosti, bo ponudnik uporabniku predlagal paket VPS ali namenski strežnik, v primeru da se uporabnik z navedenim ne strinja pa mora porabo zmogljivosti ustrezno zmanjšati ali preklicati gostovanje.

Registracija .si domen
25. člen

Storitve registracije .si domen, ki jih opravlja Ponudnik so podvržene pravilom in postopkom, ki so določeni v Splošnih pogojih javnega zavoda Arnes (register .si domen). Zato si Ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in Splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.

Varstvo osebnih podatkov
26. člen

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke. V primeru naročila mednarodnih domen se Naročnik strinja, da se v skladu s pravili registracije domen njegovi podatki posredujejo mednarodnemu registrarju in objavijo v bazi podatkov WHOIS. Ponudnik Naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani. Ponudnik hrani osebne podatke in podatke potrebne za poslovanje za obdobje določeno z zakonom.

Odpoved del

Kot odpoved del šteje odpoved del v celoti ali samo deloma po pričetku del in pred končano izvedo. Ponudnik rezerviral ustrezne resurse in je porabil dejanski čas in opravil del dela in je zato upravičen do ustreznega nadomestila:
– odpoved manj kot 7 dni pred končnim rokom izdelave: zaračuna se celoten pogodben znesek
– odpoved v 7 do 15 dneh pred končnim rokom izdelave: zaračuna se 50% vrednosti pogodbe
– odpoved v 15 do 30 dneh pred končnim rokom izdelave: zaračuna se 30% vrednosti pogodbe
– odpoved v več kot 30 dneh pred izvedbo ne predvideva povrnitve stroškov odpovedi

Ljubljana dne 01.06.2012

Zapri